Derivaten oplichting door de Rabobank en tevens andere banken in Nederland
26 augustus 2021
LAATSTE NIEUWS Van Stichting Asbest door Dir. Generaal H.J.M. van den Broek De cassatierechters bepalen de overlevingskans van 17 miljoen mensen en 36 miljoen toeristen (in 2019) in Nederland.
23 september 2021
Derivaten oplichting door de Rabobank en tevens andere banken in Nederland
26 augustus 2021
LAATSTE NIEUWS Van Stichting Asbest door Dir. Generaal H.J.M. van den Broek De cassatierechters bepalen de overlevingskans van 17 miljoen mensen en 36 miljoen toeristen (in 2019) in Nederland.
23 september 2021

De verzekeraars willen de ontvangen premie’s waarvoor polisdekking is vastgesteld door de rechtbankuitspraken alsnog misleiden in cassatie, door onjuiste informatie te verstrekken aan de procureur generaal van cassatie.

De clausule “beredding” is altijd een voordeel voor de verzekeraars, omdat de verzekerde en verzekeraar samen de schade beperken. Door middel van alle mogelijke maatregelen te nemen om iedere schade zo klein mogelijk te houden. Dat is ook hun goed recht t.a.v. de verleende polisdekking.

Doordat 10 jaar te procederen en alles van de hand af te wijzen, is de bereddingsplicht niet uitgevoerd en hierdoor een extra megaschade ontstaan aan daken en bodemverontreiniging door asbest. Wetende dat ongeveer nog 80 miljoen m² asbestdakbedekking nog aanwezig is op de gebouwen door heel Nederland. Daardoor is de bodem verontreinigd, dit val onder het Nieuw Recht dat heeft plaats gevonden na 1993 saneren tot nihil MUG.

In 2014 heeft Interpolis zonder enige twijfel de afkondiging van de bereddingsclausule verwijderd uit de Bedrijven Compact Polis en Topland Landbouwpolis.

Rechter mevrouw mr. Nedereind heeft op de rechtbank te Breda tijdens de zitting aangegeven dat de bereddingsclausule per direct terug in de polis wordt opgenomen. Hier mag men niets aan wijzigen, dat is een verbod in de polisvoorwaarde.

Nu doet prof. T. Hartlief zich voor alsof deze eis onbekend is, en niet behandeld is in de lopende procedures. Dat is in de rechtspraak voorbedachte misleiding voor rechtspraak in cassatie.

De rechter mevrouw mr. Nedereind zei; “het gehele asbest gebeuren valt geheel onder de bereddingsplicht van elke verzekeraar. De asbestschade moet geheel verwijderd worden. Ook onder de Milieu Topdekking van de polis, want in Topdekking is verzekerd;

“Ieder ander van buitenkomend onheil”.”

Advocaat mr. van der Kolk van Achmea kon geen antwoord geven wat daar niet onder viel.

De rechter zei; “alles is onder Milieu Topdekking verzekerd, dus terug brengen in de staat zoals het was, inclusief het terug leggen van asbestvrije daken. Omdat men zonder dak geen dieren zoals kippen, koeien of varkens kan houden. Deze bedrijfsschade hiervan moet ook verplicht beperkt worden onder de bereddingsplicht.”

Dit alles is niet in detail geformuleerd in de pleidooi voor de procureur advocaat generaal in Cassatie, waarover de laatste kans bestaat dat voor 17 miljoen mensen dat alsnog alle asbest wordt gesaneerd.

 Stelling van Prof. Mr. T. Hartlief;

Prof. Mr. T. Hartlief wil in opdracht van Interpolis Achmea alsnog 17 miljoen mensen in de maling nemen. Laat maar zoveel mensen sterven met longkanker en darmkanker. Wij hebben de premie ontvangen en zijn niet bereid om deze levens te redden, als ± 15% alsnog zal overlijden door bewust geen dekking te verlenen.

 Ondertekend door

Stichting Asbest

Directeur-Generaal

H.J.M. van den Broek

Oud recht/nieuw recht

In de looptijd van deze procedure is naar voren gekomen het oud recht, en het nieuw recht. Deze scheidslijn ligt in 1993. In 1993 is asbest wettelijk verboden, om dit te gebruiken en te bewerken op daken en constructies. Na 1993 speelt het nieuw recht, d.w.z. dat het nieuw recht de nultolerantie handhaaft en dan geen enkel mug nog van toepassing mag zijn in bodemresultaten en/of in watergangen. Professor mr. T. Hartlief is een juridische specialist, maar hij ontgaat de praktijkervaring die hedendaags plaatsvindt in de agrarische sector. Dit is als volgt; de onderkant van de asbestgolfplaten van de agrarische stallen is net zo slecht als de bovenkant van de stallen. Dit houdt in dat de losse asbestdeeltjes terecht komen in de mestkelders van rundveestallen van kalveren, en van melkveestallen van koeien. Deze gebouwen zijn meestal aan de onderkant niet geïsoleerd met isolatieplaten. Dus men kijkt tegen de kale onderkant van de asbestgolfplaten aan. Deze asbestdeeltjes vallen elke dag in de mest van de onderliggende mestkelders. Deze mest wordt afgevoerd op landbouwgronden in de periode dat dit toelaatbaar is, dit is van februari tot en met september. Daarnaast speelt af dat de afstroomwater van de asbestdaken via dakgoten en ondergrondse rioolafvoersystemen terecht komen op agrarische landbouwgronden en sloten die verbinding hebben met de open watersystemen zoals rivieren en aanverwante sloten. Dit geheel wat hierboven wordt toegelicht komt niet voor in de procedure die professor Hartlief heeft uiteengezet naar de procureur generaal van cassatie.

Aansprakelijkheid asbest

In de genoemde procedure is geheel voorbij gegaan dat ’t Hof te Arnhem Achmea Interpolis levenslang heeft veroordeeld zonder einddatum, voor alle asbestziektes die ontstaan zijn door asbest voor deze eeuw en de volgende eeuw. De toelichting heeft de hofrechter dit kenbaar gemaakt op de zitting die ingezet is door Stichting Asbest. Deze uitspraak heeft betrekking op de kinderen die nog geboren moeten worden, en de incubatietijd van 40-50 jaar, dat zij besmet worden met longkanker en darmkanker, dat ze de volgende eeuw nog kunnen overlijden, omdat de procedure door Achmea meer dan 10 jaar heeft gerekt, uitgesteld en bezwaar gemaakt in diverse gerechtelijke procedure. Daarom heeft het hof deze uitspraak ook voor de volgende eeuw bekrachtigd.