Stichting Asbest

Stichting asbest probeert 17 miljoen mensen in Nederland te vrijwaren van allerlei asbestziektes.

De stichting tracht haar doelen als volgt te verwezenlijken:
• het verschaffen en verzamelen van informatie
• het geven van voorlichting en verstrekken van informatie
• het actief benaderen van instellingen en instanties ten behoeve van het instellen van vorderingen, het voeren van onderhandelingen en procedures
• het verlenen van vaktechnische en juridische ondersteuning, dit laatste eventueel door derden
• gezamenlijk collectieve acties voeren om schades op asbestgebied te verhalen bij verzekeringsmaatschappijen
• verlenen van ondersteuning aan andre rechtspersonen en/of natuurlijk personen die opkomen voor de belangen van gedupeerde verzekerden
aangaan, uitwerken en uitvoeren van de collectieve overeenkomsten en het houden van toezicht op de naleving van dergelijke overeenkomsten.

Ons doel.

Stichting Asbest is in 28 april 2011 opgericht, omdat namens een stichting collectief kan procederen namens een grote groep gedupeerden die belang hebben dat de asbest gesaneerd wordt volgens de geldende richtlijnen. Deze procedure heeft Stichting Asbest ingeleid voor de Bedrijven Compact Polis en voor de Topland Landbouwpolis (een Avéro product).

In deze uitspraak is de asbestuitsluiting van de wettelijke aansprakelijkheid van maart 2011 in dit vonnis d.d. 3 september 2014 dat in de uitspraak dat deze asbestuitsluiting rechtsongeldig was. Dit resultaat is door Stichting Asbest behaald onder leiding van H.J.M. van den Broek (voorzitter van Stichting Asbest).

Na deze uitspraak is Achmea in hoger beroep gegaan waarbij het vonnis door ’t Hof te Arnhem d.d. 22 mei 2018 waarin Achmea levenslang is veroordeeld voor alle asbestziektes die reeds zijn ontstaan en die nog zullen ontstaan, omdat Achmea weigert om de bereddingskosten op een polis na te leven en deze verzuimen ten uitvoer te stellen.

Stichting asbest is opgericht ten behoeve van het behartigen van de belangen van alle gedupeerde ondernemers en particulieren, die als verzekeringnemer zijn betrokken bij één of meer verzekeringen, waaronder aansprakelijkheidsverzekeringen, teneinde zich er voor in te zetten dat deze personen voldoende verzekerd zijn en in het bijzonder -doch niet uitsluitend- dat het asbestrisico wordt of althans blijft gedekt onder de verzekeringen.

Asbest.

In nagenoeg heel Nederland zijn stallen, schuren en bijgebouwen in de agrarische en land- en tuinbouwsector bedekt met asbest golfplaten. Hierbij wordt gedoeld op platen welke ouder zijn dan 20 jaar (vóór 1993).

Met name door hagel en storm raken de platen beschadigd waarna lekkages ontstaan.
Ten gevolge van diverse extreme weersinvloeden laten de asbestvezels van de platen los waarbij besmetting van de omgeving kan ontstaan. Hierbij komen omwonenden bloot te staan aan de gevaren van asbest.

Let op:
Bij sanering van de asbesthoudende dakplaten moeten ook de onderliggende houten gordingen gesaneerd worden! In ieder schroefgat in de gordingen zijn asbestvezels aanwezig van de asbesthoudende golfplaten. Vaak wordt door verzekeraar willens en wetens nagelaten deze gordingen te saneren vanwege de extra kostenpost. Experts en verzekeraars dienen op de hoogte te zijn van het feit dat asbestvezels vrijkomen bij het bevestigen van de asbest golfpaten aan de gordingen!

Zoals bekend vormt asbest een groot gevaar voor de gezondheid van mensen.
Vorig jaar is er opnieuw een slachtoffer gevallen van deze zogenaamde “sluipmoordenaar”.
De nabestaanden hebben dit wereldkundig gemaakt door middel van het plaatsen van een overlijdensbericht in een dagblad met de volgende tekst:

“De sluipmoordenaar asbest heeft weer toegeslagen resultaat = asbestkanker (maligne mesothelioom)”

Geschrokken?
Nou schrik dan nog maar een keer

“Laat je niets wijsmaken, het is niet alleen asbest, maar ook MDF, glas- en steenwol en meer van dit soort materialen.
Je gaat er gewoonweg aan kapot.
Wanneer je hiermee werkt, bescherm je dan zo goed mogelijk!”

De boodschap in deze advertentie is duidelijk!
Asbest is een nog gevaarlijker sluipmoordenaar dan al gevreesd werd. Op basis van nieuw onderzoek en betere risicoanalyse roept de Gezondheidsraad de regering op om de maximale grenzen voor blootstelling aan asbest fors te verlagen. Dat is de kern van het advies dat de raad vandaag overhandigt aan de demissionair ministers Donner (Sociale Zaken) en Huizinga (Milieu).
Jarenlang blijken de risico’s van longvlies- en buikvlieskanker te laag ingeschat. Dat asbestvezels zelfs jaren na inademing nog tot dodelijke ziektes kunnen leiden, was al bekend. Maar de Gezondheidsraad waarschuwt nu dat mensen zelfs de kleinste concentraties moeten mijden.
,,Indrukwekkend”, reageert directeur Marian Schaapman van het Bureau Beroepsziekten van de FNV op de roep om scherpere asbestnormen. ,,Als dat zo is, dan is er mogelijk ook na het verbod op werken met asbest onveilig gewerkt.
Dat zou verschrikkelijk zijn.
“De Gezondheidsraad wil de asbestnorm op werkplekken tien keer zo laag stellen als nu het geval is.”Wat betreft het leefmilieu moet het maximale toegestane risiconiveau voor wit asbest zelfs met een factor veertig omlaag. Dat betreft bijvoorbeeld woningen, scholen en ziekenhuizen. Voor bruin en blauw asbest moet de norm dertig keer lager.
VVD-Kamerlid Nepperus kijkt op van het steeds zwarter wordende imago van asbest. ,,In mijn kindertijd leek het nog een wondermiddel in de bouw”, zegt de liberale politica. ,,Nu blijkt het keer op keer een gevaarlijker sluipmoordenaar te zijn.
Dit is nog erger dan we al dachten.”
Wanneer aangescherpte normen voor scholen en ziekenhuizen deze instellingen verplichten om grote renovaties door te voeren, dan stelt Nepperus voor dat de overheid een ranglijst maakt. ,,Zodat we weten welke gebouwen het eerst moeten worden aangepakt.
Bij woonhuizen kun je dat amper van de eigenaren vragen.
Daar blijft gelden: kom je het tegen, laat het dan veilig weghalen” , vind de VVD-politica.

Bron: De Telegraaf d.d. 3-6-2010

In nagenoeg heel Nederland zijn stallen, schuren en bijgebouwen in de agrarische en land- en tuinbouwsector bedekt met asbest golfplaten.
Hierbij wordt gedoeld op platen welke ouder zijn dan 20 jaar (vóór 1993).

zichtbaar verschil tussen asbesthoudende(links) en asbestvrije (rechts)golfplaten

Met name door hagel en storm raken de platen beschadigd waarna lekkages ontstaan.
Ten gevolge van diverse extreme weersinvloeden laten de asbestvezels van de platen los waarbij besmetting van de omgeving kan ontstaan. Hierbij komen omwonenden bloot te staan aan de gevaren van asbest.
Let op:
Bij sanering van de asbesthoudende dakplaten moeten ook de onderliggende houten gordingen gesaneerd worden!
In ieder schroefgat in de gordingen zijn asbestvezels aanwezig van de asbesthoudende golfplaten.
Vaak wordt door verzekeraar willens en wetens nagelaten deze gordingen te saneren vanwege de extra kostenpost.
Experts en verzekeraars dienen op de hoogte te zijn van het feit dat asbestvezels vrijkomen bij het bevestigen van de asbest golpaten aan de gordingen!

Klik op onderstaande links voor meer artikelen met betrekking tot asbest.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest
www.nu.nl/binnenland/2273325/asbestverklaring-bij-huisverkoop.html
www.nu.nl/politiek/2275639/nu-ernst-maken-met-aanpak-van-asbest.html
www.asbest.nl/index.html

Dioxine.

Wij achten het noodzakelijk iedereen op de hoogte te stellen van het gevaar van dioxine, wanneer dit vrijkomt bij brand.
Een groot gevaar bij brandschade is het vrijkomen van dioxine.
Dioxine is niet zichtbaar, reukloos en is enkel aan te tonen door de concentratie te meten door een gespecialiseerd bedrijf.
Verzekeraars laten de aanwezigheid hiervan vaak met opzet niet onderzoeken. Dit vanwege het feit dat wanneer de dioxine wordt aangetoond de aangrenzende panden alsnog gesloopt en/of hersteld dienen te worden.
Het onderzoeken en vaststellen van dioxine is een kostbare aangelegenheid, maar is noodzakelijk om als bewijsvoering te gebruiken bij verzekeraar of in een eventueel gerechtelijke procedure. Dioxine staat bovenaan het lijstje van meest toxische (giftige) stoffen.

Wij achten het noodzakelijk iedereen op de hoogte te stellen van het gevaar van dioxine, wanneer dit vrijkomt bij brand.
Een groot gevaar bij brandschade is het vrijkomen van dioxine.
Dioxine is niet zichtbaar, reukloos en is enkel aan te tonen door de concentratie te meten door een gespecialiseerd bedrijf.
Verzekeraars laten de aanwezigheid hiervan vaak met opzet niet onderzoeken. Dit vanwege het feit dat wanneer de dioxine wordt aangetoond de aangrenzende panden alsnog gesloopt en/of hersteld dienen te worden.
Het onderzoeken en vaststellen van dioxine is een kostbare aangelegenheid, maar is noodzakelijk om als bewijsvoering te gebruiken bij verzekeraar of in een eventueel gerechtelijke procedure.
Dioxine staat bovenaan het lijstje van meest toxische (giftige) stoffen.
Dioxines en dioxine-achtige verbindingen zoals PCB’s (poly-chloorbifenylen) zijn kleurloze en geurloze stoffen met diverse chemische samenstellingen. Ze ontstaan vooral bij verbrandingsprocessen.
Dioxines en PCB’s hebben kankerverwekkende eigenschappen doordat deze stoffen in staat zijn door te dringen tot de kern van de lichaamscellen. In de cellen kunnen deze stoffen de aanmaak van eiwitten en daarmee processen die met de celdeling te maken hebben, beïnvloeden. Het is mogelijk dat daardoor op de lange duur tumoren ontstaan. In kleinere hoeveelheden zijn bij dieren ook schadelijke gevolgen vastgesteld voor de vruchtbaarheid, weerstand en ontwikkeling. Bij mensen is een lager geboortegewicht van baby’s een mogelijk gevolg.
In hoeverre deze stoffen schadelijk zijn, hangt af van de totale hoeveelheid die in het lichaam is opgeslagen.
Blootstelling aan grote hoeveelheden dioxines en PCB’s in één keer kan huidafwijkingen veroorzaken zoals chlooracne of pigmentvlekken, maar kan ook de lever en nieren beschadigen met als gevolg kanker met uitzaaiingen naar andere organen.
Via de ontlasting verlaat ongeveer een derde van de dioxinevervuiling het menselijk lichaam.
De resterende hoeveelheid wordt in het vetweefsel opgeslagen en wordt, afhankelijk van de chemische samenstelling, binnen enkele maanden tot tientallen jaren door het lichaam afgebroken.
Dioxines worden meestal in verband gebracht met PCB’s, omdat deze stoffen vaak gelijktijdig worden aangetroffen in producten.
Zogenaamde dioxine-achtige PCB’s hebben soortgelijke effecten op de gezondheid en het milieu.
De zwaardere PCB’s worden niet afgebroken in het lichaam en blijven in het lichaam aanwezig todat men sterft, zeker bij mannen is hiervan sprake.

Hoe ontstaat Dioxine:
Dioxine is een verzamelnaam voor twee groepen verwante stoffen, namelijk polychloordibenzo-p-dioxines en polychloordibenzofuranen.
Sommige daarvan worden tot de giftigste stoffen ter wereld gerekend. Dioxines ontstaan bij de verbranding van chemisch en huishoudelijk afval, verbranding van isolatie en schuimverwante middelen maar ook bij verbranding van sloophout en bij kabelbranderijen.
Hiervan is dus bij nagenoeg iedere brand sprake! In ieder geval is hiervan sprake bij iedere binnenbrand, ook wanneer een brand binnen ontstaat en later overgaat naar een buitenbrand!
Wij hebben als deskundige, op het gebied van schade door brand, te maken met het feit dat register-experts (RE-experts) aangesloten bij het Nivre de gevaren van dioxine aan hun laars lappen en weigeren om adequate metingen te verrichten.
Ook na herstel en reiniging van het getroffen gebouw zal dioxine altijd aanwezig blijven in het gebouw.
Dit kan zijn neergeslagen op diverse plaatsen in het gebouw zoals bijvoorbeeld op of tussen wandsystemen, plafonds, kieren, ventilatieschachten etc.
De personen welke na herstel van het pand hun werkzaamheden weer zullen gaan uitvoeren of in een ander geval kinderen die dagelijks aanwezig zijn in een door brand getroffen schoolgebouw, lopen onwetend dagelijks gevaar om besmet te raken met dioxine.
Vele kinderen kunnen later ten gevolge hiervan ziekteverschijnselen vertonen in het ergste geval met dodelijke afloop.
Dit enkel omdat RE-experts de zorgplicht in het kader van de gezondheid aan hun laars lappen.
Een besmetting met dioxine kan resulteren in leverafwijkingen, kanker aan de organen en zelfs hersenafwijkingen.
Meestal is dit pas op latere leeftijd zichtbaar (10 tot 20 jaar na blootstelling).
Wij moeten deze risico’s voorkomen danwel uitsluiten; dat is zowel de zorgplicht van ons als deskundige, als van de overheid.
Deze risico’s kunnen worden uitgesloten wanneer dioxine in alle gebouwen, particulier en met name openbare gebouwen, primair behandeld wordt of indien noodzakelijk geheel gesloopt.

Echter wordt dit tegengehouden door verzekeraars en geven zij hun experts geen toestemming metingen te verrichten om de eventuele aanwezigheid van dioxine aan te tonen. Dit om een grotere schadeclaim te voorkomen.
De bewijslast van 20 jaar is niet haalbaar en dus wordt er niets ondernomen.
Blijkbaar zit de expertisewereld in Nederland zo in elkaar, dat verzekerden zwaar gedupeerd worden in geval van schade.
De gedragscode welke door verzekeraars wordt gehanteerd is niet onafhankelijk en experts welke zich conformeren aan deze gedragscode zijn dan ook met handen en voeten gebonden aan het eisenpakket van verzekeraars!
Register Contra Experts (RECO) weigeren deze gedragscode te ondertekenen en hebben dus de vrijuit van meningsuiting om deze risico’s met een gerust hart naar buiten te brengen.

Verontreiniging.

In Nederland zijn diverse gebieden waarbij in grote getale zink aanwezig is in de bodem wat grondwaterverontreiniging veroorzaakt. Met name in delen van Limburg is hiervan sprake.
Er zijn vele verouderde garagebedrijven waarbij sprake is van een bodemverontreiniging door een te hoge olie-benzeen concentratie. Dit is te wijten aan de norm welke vroeger werd gehanteerd bij opslag van sloopwagens en het afvoeren van resten olie etc.
De huidige wetgeving is veel strenger waarbij dit tegenwoordig dan ook niet meer zal voorkomen. Op voormalige vuilstortplaatsen zijn woningen gebouwd waarvan later is gebleken dat de onderliggende grond nog zwaar verontreinigd is. Denk hierbij aan het gifschandaal in Lekkerkerk.
Klik op onderstaande link voor meer informatie hierover.

www.binnenlandsbestuur.nl/Home/all/legendarische-gifaffaire.169959.lynkx

HCL na brand.

Na een brand-, rook-, roet-, of waterschade kan het noodzakelijk zijn direct een schoonmaakbedrijf (reconditioneringsbedrijf) in te schakelen. Een schoonmaakbedrijf kan inboedel en opstalzaken snel beredden waardoor meerschade aan eigendommen van u kan worden voorkomen. Ook is het vaak mogelijk alvast een globale reiniging uit te laten voeren waardoor eventueel de mogelijkheid
wordt geboden om thuis te kunnen blijven slapen (indien verantwoord).
Het is in dit geval zeer belangrijk om de eventueel aanwezige hoeveelheid HCL (damp) te meten omdat deze dampen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Deze dampen komen vrij na verbranding van kunststof (PVC).

Tevens beschikken schoonmaakbedrijven vaak over deo-apparatuur (apparatuur waardoor rook wordt verdreven) en droogkamers (deze kamers worden gebruikt om nat geworden apparatuur veilig te stellen). Deze deo-apparatuur (voorheen Ozon apparaat) mag echter niet meer gebruikt worden vanwege het feit dat deze enkel de lucht verdrijven terwijl de schadelijke stoffen aanwezig blijven.

Na een brand-, rook-, roet-, of waterschade kan het noodzakelijk zijn direct een schoonmaakbedrijf (reconditioneringsbedrijf) in te schakelen. Een schoonmaakbedrijf kan inboedel en opstalzaken snel beredden waardoor meerschade aan eigendommen van u kan worden voorkomen. Ook is het vaak mogelijk alvast een globale reiniging uit te laten voeren waardoor eventueel de mogelijkheid
wordt geboden om thuis te kunnen blijven slapen (indien verantwoord).
Het is in dit geval zeer belangrijk om de eventueel aanwezige hoeveelheid HCL (damp) te meten omdat deze dampen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Deze dampen komen vrij na verbranding van kunststof (PVC).

Tevens beschikken schoonmaakbedrijven vaak over deo-apparatuur (apparatuur waardoor rook wordt verdreven) en droogkamers (deze kamers worden gebruikt om nat geworden apparatuur veilig te stellen). Deze deo-apparatuur (voorheen Ozon apparaat) mag echter niet meer gebruikt worden vanwege het feit dat deze enkel de lucht verdrijven terwijl de schadelijke stoffen aanwezig blijven.

De artikelen welke niet ter plaatse behandeld kunnen worden zullen worden meegenomen voor reiniging op de verschillende afdelingen bij het schoonmaakbedrijf. Deze beschikken namelijk over reconditioneringsafdelingen.
Deze afdelingen zorgen door middel van diverse methodes dat elektronische apparatuur, roestvrijstalen onderdelen in inboedels en opstallen direct worden behandeld om verdere schade hieraan te voorkomen. Dit scheelt vaak honderden tot duizenden Euro’s schade.

De expert laat een inventarislijst maken van alle meegenomen goederen en laat deze controleren en aftekenen voor akkoord door verzekerde.
Een kopie hiervan dient men zorgvuldig te bewaren.
Geef nooit goederen en of waardevolle papieren af wanneer hier niet voor is getekend!

Reconditioneren na calamiteiten

Er is geen tijd te verliezen wanneer apparatuur is beschadigd.
Vooral omdat de neerslag van rook- en verbrandingsgassen veel schade kan aanrichten als deze niet snel wordt verwijderd. Het is van belang om hoogwaardige apparatuur nauwkeurig te reconditioneren.
Het met een doekje over de oppervlakte van de apparatuur gaan is alleen voor het zicht voldoende, maar levert geen schone en storingsvrije machine op.

Meettechniek
Meting chloridenneerslag (HCL)

Bij verbranding van kunststoffen kunnen chloriden vrijkomen. In combinatie met water (bv. bluswater) vormen deze chloriden HCL (zoutzuur) wat corrosie zal veroorzaken op metalen.
Na brand is het dan ook erg belangrijk om de hoeveelheid vrijgekomen chloriden vast te stellen (de zogenaamde chloridenneerslag).

Voor meer informatie verwijzen wij naar het volgende artikel:

www.brandschade-waterschade.nl/brandschade/hcl-schade/

In principe zijn de medewerkers van een reconditioneringsbedrijf uitgerust met een meetkoffer om de concentratie van de chloridenneerslag te meten.
De zogenaamde HCL meting.
Wanneer de waarde van deze chloridenneerslag (HCL meting) 10 of hoger is betekent dit dat het artikel “total loss” is.
Dit is een ongeschreven regel binnen de verzekeringswereld.

Het gevaar bij een factor hoger dan 10 is, dat later alle onbewerkte metaalsoorten alsnog corrosie zullen vormen ofwel gaan roesten.
Hiervan is sprake bij o.a. de volgende metaalsoorten:
koper – rvs – zink – aluminium – zwart staal – gegalvaniseerde buizen – nikkel – chroom – smeedijzer etc.
Deze materialen komen bijvoorbeeld voor in:
startmotoren – ventilatoren – dynamo’s van auto’s en motoren – lampen – hang-en sluitwerk – staalconstructies – gereedschap – machines – sieraden en verder diverse inboedelartikelen.

Het advies is de schade aan inboedel nooit direct na schade af te wikkelen, daar het serieuze gevaar van HCL aanwezig is.
De gevolgen van de HCL zijn vaak pas na een periode van 3 maanden goed zichtbaar. Pas dan is vast te stellen of het product
eventueel nog te herstellen is of dat het “total loss” is.

De kosten van een schoonmaakbedrijf worden na het ontstaan van een schade in principe altijd door uw verzekeringsmaatschappij betaald.
Hiervoor dient de opdracht tot schoonmaken of reconditioneren wel door een expert te worden verstrekt aan het schoonmaakbedrijf.
U mag dus niet op eigen houtje een bedrijf inschakelen.

Reconditionering.

Vele reconditionerings bedrijven zijn onbetwist specialist in het reconditioneren van machines, elektronica en apparatuur na calamiteiten.
Reconditionering staat voor een samengesteld proces van beredding, conditionering en (de)montage met als doel een volledige reiniging en hergebruik.

Door calamiteiten als brand, wateroverlast, indringende bouwstoffen of vrijgekomen chemicaliën worden cruciale elementen in technische toepassingen aangetast. Een snelle beredding, bijvoorbeeld in de vorm van een corrosiestop, vochtverdrijving en afdekking, is dan essentieel. Na deze eerste maatregelen maken de reconditionerings bedrijven een volledig reconditioneringsplan, waarin de mogelijkheid om de vervuiling te verwijderen centraal staat.

Voor het reinigen van techniek beschikken deze reconditionerings bedrijven over de modernste middelen, waaronder ESD-gecontroleerde ruimten, separate wasstraten, droogkamers, vacuümdrogers én uiteraard over hoog opgeleide technici. Alle benodigde werkzaamheden kunnen zowel in één van onze vijf centraal in Nederland gelegen vestigingen als op locatie worden uitgevoerd.

Specialist in technische reconditionering (diverse bedrijven in Nederland)
Reconditionerings bedrijven zijn onbetwist specialist in het reconditioneren van machines, elektronica en apparatuur na calamiteiten.
Reconditionering staat voor een samengesteld proces van beredding, conditionering en (de)montage met als doel een volledige reiniging en hergebruik.

Door calamiteiten als brand, wateroverlast, indringende bouwstoffen of vrijgekomen chemicaliën worden cruciale elementen in technische toepassingen aangetast. Een snelle beredding, bijvoorbeeld in de vorm van een corrosiestop, vochtverdrijving en afdekking, is dan essentieel. Na deze eerste maatregelen maken reconditionerings bedrijven een volledig reconditioneringsplan, waarin de mogelijkheid om de vervuiling te verwijderen centraal staat.

Voor het reinigen van techniek beschikt deze reconditionerings bedrijven over de modernste middelen, waaronder ESD-gecontroleerde ruimten, separate wasstraten, droogkamers, vacuümdrogers én uiteraard over hoog opgeleide technici.
Alle benodigde werkzaamheden kunnen zowel in één van onze vijf centraal in Nederland gelegen vestigingen als op locatie worden uitgevoerd.

Meten is weten
De meest voorkomende verontreiniging na brand is chloorionen-verontreiniging (HCL).
Deze heeft een zeer agressief karakter. De in techniek gebruikte metaalsoorten worden namelijk aangetast door deze chloorionen, met corrosie als gevolg. HCL-verontreiniging ontstaat doordat bijvoorbeeld PVC, één van de meest toegepaste kunststoffen in gebouwen en techniek, wordt verbrand of verhit.
De vrijkomende chloorionen dalen vervolgens neer op oppervlakken.

Om de mate van neerslag van chloorionen, ofwel het risico van corrosievorming, vast te stellen kan door een reconditioneringsbedrijf ter plaatse analyses uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van in eigen beheer ontwikkelde, mobiele analysesets.
Deze sets zijn inmiddels dé standaard in de reconditioneringsmarkt voor een betrouwbare analyse.
De analyseset werkt volgens het Redox-principe waarbij de analysevloeistof wordt getitreerd met zilvernitraat.
Naast bovenstaande analyses voert het reconditionerings team ook analyses uit in geval van chemische schade.
Denk hierbij aan calamiteiten waarbij sulfaat, ammoniak, fosfor en dergelijke zijn vrijgekomen.
Reconditionerings bedrijven werken ten behoeve van de analyses nauw samen met erkende laboratoria.