Stichting TAK23

Ongelofelijk dat een gepensioneerde persoon door hard werken, de levensverzekering belegging aangaat wat nooit vervalt, toch in zwarte rook opgaat. Let op; de grootste maffia wordt ontmanteld!

Tak23Logo_Wit

TAK23

Gerechtelijk onderzoek naar het frauderen van TAK23 door alle grenskantoren van Nederland die grenzen aan België en Duitsland, waarin TAK23 aangeboden is aan gepensioneerde mensen om hun belegging zogenaamd onder te brengen, wat belastingtechnisch voordelig zou zijn.

Voorgeschiedenis

De voorgeschiedenis van de Belgische ondernemers, zowel agrarisch als particulier, hebben meegemaakt in de jaren 1935 voor de tweede wereldoorlog, dat de Raiffeisen bank in 1935 failliet ging. Alle gedupeerden ontvingen 100 Belgische frank om aan hun levensbehoeftes te kunnen voorzien. Het gevolg hiervan was dat de Belgische agrarische sector en de particulieren het geld niet meer naar de bank brachten, maar zelf in een depot hielden, waardoor in België een mega voorraad zwart geld werd verhandeld en toegestaan.

Zwart geld

In de jaren 80 was bekend dat België meer zwart geld dan wit geld in omloop was. Hierdoor devalueerden de Belgische frank, van 12.5 frank voor een gulden naar 18.5 frank voor een gulden.

Door de grote voorraden zwart geld zijn er verschillende constructies ontstaan, om toch de Belgische staat te kunnen spekken met de volgende ideeën;

Er werden kasbonnen aan toonder bij de bank verhandeld zonder naam; men kon een document bij de bank inleveren en kreeg de som van de bank mee. Vervolgens hebben ze de kasbonnen op naam gebracht en op een speciale bank ondergebracht, dat buiten het circuit van de belastingdienst werd gerouleerd. Dus we hadden bij de bank in 1980 een witgeld circuit, en bij dezelfde bank een zwart geld circuit.

Daarna zijn de obligaties sterk verhandeld, spaarbankbeleggingen op naam van kinderen en daarna werden aparte zwart geld rekeningen gecreëerd bij de banken in Luxemburg. De Rabobank Nederland had ook vestigingen in België die heel de problematiek van het zwart geld circuit voorbij zag gaan. Ze hebben hier handig op ingespeeld door een zogenaamde “TAK23” op te richten, waarbij de beleggingsmodule min. 8 jaar was met een vaste rentepercentage van 7, 7.5, 8 % naargelang de rentemarkt het aanbood.  Er werd gezegd dat de constructie in vorm van levensverzekeringen een officieel legaal document is, waarin alle zwart geld in ondergebracht kon worden voor een termijn van 8 jaar. Na 8 jaar is de som opvraagbaar met de renteopbrengst die intussen heeft plaatsgevonden. Alle grenskantoren in Nederland langs België en Nederland werden hierop ingericht. Overal werden extra balies geplaatst of ontvangstkamers, om de buitenlanders van harte welkom te heten voor de beleggingsmethodiek te bespreken van TAK23.

Contract polis belegging levensverzekering

De Rabobank verkoopt een Interpolis product met een begindatum 5/3/2001 tot 5/3/2053. Een looptijd van 52 jaar lang contract. Zie bijlage 1.

De verzekeringspolis is een levensverzekeringspolis die erfrecht heeft voor verzekeringsnemer en begunstigde;

–             echtgenoot

–             kinderen van de verzekeringsnemer

–             erfgename van de verzekeringsnemer

De verzekeringsvoorwaarden volgens Mode RLIP 0200

De bijzondere voorwaarden TAK23 een inleg van € 50.000,00

8 jaar en een maand na ingangsdatum kan (in afwijking van artikel 9) eenmaal per jaar kosteloos worden afgekocht.

Opgemaakt 5/3/2001

Interpolis -Luxemburg S.A.

Mr. G.J. Has MFE

Tussenpersoon Rabobank Baarle-Nassau e.o.

Singel 4

NL 5111 CD Baarle-Nassau

Beleggingsconstructie van de Rabobank en haar mede eigenaren (Interpolis en Robeco)

Het personeel van de Rabobank heeft extra interne cursussen gekregen, hoe men TAK23 aan de man moest brengen waarvoor deze het best geschikt was. Als de persoon op leeftijd was, gepensioneerd of in de richting van, werd TAK23 als het beste advies voorgebracht dat de belegging in vorm van levensverzekeringen een minst defensieve constructie was om te beleggen met Robeco, een dochtermaatschappij van de Rabobank. De levensverzekering werd geïntroduceerd door Interpolis, (Interpolis is een verzekeringsmaatschappij waar Rabobank mede eigenaar van is voor minstens 30%) Rabobank in de aandelensector is ook mede eigenaar van de Robeco.

Beleggingen

De klant wordt ontvangen bij een grensbankkantoor waarvoor reclame is gemaakt van TAK23, dat de meest betrouwbare bron van beleggingen van de Rabobank werd uiteengezet en toegelicht. De cliënt werd toegelicht dat de minimale belegginsmodule € 50.000,00 is, waarvan de instapkosten 3% een vast bedrag is van € 1.500,00. Hiervoor moet de bank zijn werk doen om de polis in originele stand onder te brengen in een levensverzekeringspolis bij Interpolis en bij Robeco, in de beleggingsrisico minst defensieve of andere beleggingsmethodes.

Interpolis, eigenaar van TAK23 in levensverzekeringen polissen

Interpolis wordt kenbaar gemaakt dat samen met de grensbanken hebben we ernaar gestreefd de kosten voor deze wijziging zo laag mogelijk te houden. Wat was het doel van deze kosten? Om een andere module in te brengen nl. IRIS en Robeco. Afgesproken was bij de meeste beleggingsmodule dat Robeco de hoofdmodule was. Tevens wordt uitgelegd dat de Rabobank het product van Interpolis heeft ondergebracht bij Interpolis Luxemburg. Zie bijlage 1.

In deze Interpolis Luxemburg wordt ook mede gedeeld;

In de modelportefeuilles werd onlangs door IRIS een wijziging aangebracht. Het fonds Robeco Lux-o-rente is in de portefeuilles vervangen door het fonds Robeco Global Bonds B-Shares.

Ook wordt medegedeeld; zo kan Global Fonds naast staatsobligaties ook kiezen voor bedrijfsobligaties. Bedrijfsobligaties hebben een iets hoger risico, maar ook een hoger verwacht rendement en leveren zo op langere termijn een verbetering op van de risico-rendementsverhouding van de gehele portefeuille.

Met het vervangen van Lux-o-rente door Global Bonds zijn kosten gemoeid. Deze kosten zijn conform artikel 23 f van de algemene voorwaarden (model GCEF 200411) ten laste gebracht van het beleggingstegoed. Samen met de grensbanken hebben we er naar gestreefd de kosten voor deze wijziging zo laag mogelijk te houden. In plaats van 2 % (1 % verkoop en 1 % aankoop) betaalde u voor deze wijziging 0.5% over het transactiebedrag.

Verloop van de levensverzekeringspolis

Op 4 juli 2002 wordt de rente opgenomen met een bedrag van € 3.440,63

Op 9 juli 2003 wordt de rente opgenomen met een bedrag van € 3.185,06

Deze 2 bedragen zijn samen € 6.625,68

Let op!!

In de bijlage is de opgenomen rente afgetrokken van de vaste inlegsom van € 48.500,00.

De koersontwikkeling -/- € 895,16 is ook verminderd.

De renteopbrengst is de opbrengst van 7.5% per jaar. Deze worden nu in de bijlage door u zelf betaald i.p.v. deze met de rente opbrengst te verhogen, of op een aparte rekening te storten, wordt uw rente opbrengst afgetrokken van de inlegsom d.d. € 48.500,00.

Deze methode is onbegrijpelijk en getuigt van brutaliteit en oplichting!

Robeco money Plus in augustus 2005

De luxemburgse toezichthouder, Het CaA heeft onlangs de limiet op aan te houden liquiditeiten opgeheven. Vanwege deze limiet (max. 20% liquide middelen) heeft Interpolis Luxemburg S.a. in het verleden in de zeer defensieve, defensieve en neutrale modelportefeuilles het fonds Robeco Money Plus opgenomen. Die portefeuilles voorzien namelijk in een groter belang aan liquiditeiten dan het CaA toestaat.

Met het opheffen van de limiet door het CaA is het niet meer nodig om de modelportefeuilles aan te passen, en kunnen we de verdeling en bewegingen van Iris één op één volgen. Het fonds Money Plus heeft in de portefeuilles dan ook weer plaats gemaakt voor liquide middelen.

Niets is minder waar.

Men wordt elke dag opgelicht door team Works Interpolis en Rabobank.

In de bijlagen 2 d.d. 24 november 2005

Op 24 november 2005 worden de nieuwe algemene en bijzondere voorwaarden aangegeven.

Wat in augustus 2005 wordt aangegeven; dat wijziging van beleggingsmodule niet meer noodzakelijk was.

Wat gebeurt er?

Dat de klant wordt verzocht om binnen 30 dagen een voor akkoord ondertekend exemplaar bijgesloten vervolgpolis en nieuwe algemene voorwaarden aan ons terug te sturen.

Helaas ontvingen we nog geen ondertekend exemplaar van u, mogelijk is dit aan uw aandacht ontsnapt, We verzoeken u vriendelijk dit alsnog te doen. Door te ondertekenen meldt u ons dat u akkoord bent met de inhoud van de vervolgpolis en de vervanging van de algemene voorwaarden. Wij wijzen u hierbij ook op artikel 22 van de nieuw algemene voorwaarden (model GCEF 200411). Volgens dit artikel wordt u geacht in te stemmen met de inhoud van de polis en voorwaarden bezwaar maakte tegen de inhoud. Deze periode is inmiddels ruim verstreken.

Indien u akkoord bent met de inhoud van de vervolgpolis en de nieuwe algemene voorwaarden, verzoeken wij u deze binnen 8 dagen na ontvangst van deze brief ondertekend aan ons te retourneren. Stemt u niet in met de inhoud, dan verzoeken wij u ons hiervan binnen de genoemde termijn schriftelijk op de hoogte te stellen. Ontvingen wij na deze termijn geen enkel bericht van u, dan gaan wij er vanuit dat u instemt met de inhoud van de vervolgpolis en de nieuwe algemene voorwaarden.

Bijlage 3

Bezwaar gemaakt en niets ontvangen van de algemene voorwaarden.

Liquidatie Robeco Zelfselect Country en Region fondsen d.d. 1 juni 2004

Geachte klanten,

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Robeco Zelfselect Country en Region Fondsen van 29 maart 2004 is besloten dat deze fondsen opgeheven zullen worden per 11 juni 2004.

In de praktijk zullen deze fondsen overgaan in fondsen onder de Luxemburgse paraplu Robeco CGF Region Equities, met uitzondering van Robeco Zelfselect Nederland (dat opgaat in het Nederlandse fonds Robeco Hollands Bezit) en het Robeco Hypotheekfonds (dat wordt geabsorbeerd door het Nederlandse fonds Robeco Euro Obligaties Dividend). Daarnaast zullen een aantal fondsen fuseren. Als bijlage vindt u een duidelijk overzicht van de geplande veranderingen.

Op de datum van de opheffing zullen de verdwijnende fondsen ophouden te bestaan, en zullen uw aandelen in deze fondsen gratis worden omgezet in aandelen van de absorberende fondsen. De verhoudingen voor de conversies zullen dezelfde dag gepubliceerd worden.

Tot 4 juni 2004, 9.00u kunt u nog transacties uitvoeren in de Robeco Zelfselect Country en Region Fondsen tegen de openingskoers. Ook kunt u die dag uw aandelen ter beurze verhandelen.

Omwille van de administratieve procedure is het vanaf 7 juni 2004 niet meer mogelijk aandelen in de Robeco Zelfselect Country en Region Fondsen te kopen of te verkopen. D-aandelen van Robeco CGF Region Equities kunt u verhandelen vanaf 14 juni 2004. Aandelen van de Nederlandse absorberende fondsen en van Robeco (Multimanager) Asia-Pacific Equities kunt u ten allen tijde verhandelen.  

Wat betreft de Luxemburgse Robeco CGF Region Equities, zijn toekomstige aankopen van D-aandelen beperkt tot Nederlandse residenten. Indien u niet in Nederland woont, hetgeen voor deze beleggingen het geval is, kunt u steeds beleggen in de bestaande aandelenseries.

Met vriendelijke groet,

Interpolis Luxemburg S.A.

Conclusie

De polishouders van deze levensverzekering zijn radeloos. Ze weten niet waar de eindverantwoordelijke zit en waar het geld gebleven is.

Naar de eerste schatting zijn langs de grenskantoren van België en Duitsland ± 150 grenskantoren belast met deze voorbedachte oplichting.

We kunnen spreken van een Nederlandse Madoff oplichting. Deze Madoff in America is in april 2021 overleden in de gevangenis met een straf van 150 jaar uit te zitten, vanwege het oprichten van het piramidespel. Ook Nederlandse verzekeraars hebben hierin geloofd. Nationaal Nederland en Aegon hebben samen voor ± 1.6 miljard euro in “witte rook” zien opgaan.

De ingebrachte gelden is voornamelijk “een grijs geld roulatie” om de Belgische, Duitse en Nederlandse belastingdienst van inkomstenbelasting te onthouden.

TAK23 zou alle belastinggeschillen met 8 jaar en een maand te beleggen alles weer belastingvrij te kunnen opnemen. Althans zo dacht de levensverzekeringspolis hierdoor de belasting te snel af te zijn.

Vele gepensioneerde mensen zijn overleden. De verzekeringspolis is meegenomen in het graf, en de kinderen en erfgename weten van niets. Het bezitten van geld was geheim voor de familie en kinderen en erfgename.

Het beleggingsgeld is nog in zéér grote bedragen aanwezig bij Interpolis Luxemburg en of Rabobank Luxemburg, waar de polishouder geen weet meer van heeft door de ontelbare wijzigingsconstructie, en van beleggingsmethode en risicobeheerder. Het is onbegrijpelijk dat Robeco in 1 juni 2004 stopt met het toevallige onderdeel van TAK23 als risicohouder.

Het valt op dat 8 verschillende beheerders op de Luxemburgse beleggingen allemaal heel kort hebben mogen of kunnen werken. Het meest aannemelijke dat de Fraude door Interpolis en Rabobank in Luxemburg niet meer te verdedigen was door het personeel.

De rekensom van ± 150 Rabobank grenskantoren of Belgisch, Duitse en Nederlandse beleggingen van gepensioneerde mensen, is 3.000 klanten in Baarle-Nassau alleen al een klein dorpje aan de grens met ± 6.000 inwoners.

Het resultaat

De rekensom is als volgt;

±150 autonome zelfstandige banken x ±3.000 klanten per bank = 450.000 x minimale inleg.

€ 50.000,00 = totaal € 22.500.000.000,00 of 22 miljard euro met 7,5% rente per jaar =

€ 1.687.500.000,00 = € 1.6 miljard rente per jaar onder toezicht van de Rabobank Utrecht hoofdkantoor door directeur Wiebe Draijer.

Het gerechtelijke onderzoek zal aantonen of deze inschatting te hoog of te laag is.

Exacte cijfers ontbreken tot op heden nog.

De meeste erf rechtende personen zijn onwetend op hun aandeel van levensverzekeringspolis van de overleden of nog in leven oudere demente persoon, die al jaren niet zelfstandig kan beslissen.

Interpolis en Rabobank beheren nog vele miljarden van de reeds ingelegde levensverzekeringspolis.

Als je niet opzegt, is tot 2053 de Rabobank jouw vertrouwenspersoon als beheerder.

Over het beleggen na 8 jaar contract zou Rabobank ook met de bitcoin voor jouw aanwezigen Capital in kunnen beleggen. Van 3 bitcoins 2017 naar 63.000 bitcoins in 2021 is toch een begrip om in te stappen, als zoveel voorwaarden zelf kunt wijzigen om er beter van te worden voor iedere client, die niet heeft opgezegd en Interpolis Luxemburg mogelijk zelf deze kapitale belegging op zich heeft genomen, zonder mede weten van cliënten. Het geld van de levensverzekering heeft niet het toevertrouwde resultaat bereikt.

Rabobank Interpolis zijn (mogelijk) tot ontmanteling als een nieuwe Nederlandse Madoff criminelen. Het gerechtelijk onderzoek zal de waarheid ontmantelen.

Om dit mogelijk te maken vragen wij aan gedupeerde in deze belegging TAK23 om zich te melden bij ons, zodat u met vele anderen in één rechtszaak de ingelegde geldsom kan terug vorderen. Wij ontvangen graag vooraf uw bevestiging van aandeel beleggingscontract per e-mail naar info@contra-experts.nl