Belangrijke informatie

De expertisekosten bij contra expert is in het beginsel een risico voor de verzekerde d.m.v. een voorschotbetaling. Als de schade is afgewerkt betaalt normaal de verzekeraar een deel terug aan verzekerde. Het verschil is ± 50%.

Werkwijze en vergoeding expertisekosten.

In uw polisvoorwaarden is een clausule opgenomen waarin staat dat u recht heeft op het inschakelen van een contra-expert.
De kosten hiervan worden in bijna alle gevallen vergoed door uw verzekeraar.

Echter met een maximum dat gelijk staat aan de kosten gemaakt door de expert van de verzekeraar.
Alle overige door ons gemaakte kosten worden bij u als opdrachtgever in rekening gebracht.

Nassau Poort Taxaties en Expertise BV voert zijn werkzaamheden uit op basis van uurtarieven vermeerderd met 5% kantoorkosten en 21% BTW. Hierover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent.
Deze afspraken worden opgenomen in een opdrachtbevestiging welke bij aanvang van de werkzaamheden wordt opgemaakt en door beide partijen voor akkoord wordt ondertekend. De in deze opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden met betrekking tot de expertisekosten zijn bindend.

In enkele gevallen is het mogelijk de kosten van contra-expertise te verhalen op de externe kostenregeling van uw rechtsbijstandsverzekeraar. Het is wel van belang dat rechtsbijstand in dit geval vooraf op de hoogte wordt gesteld van onze inmenging in de zaak. Hierover worden dan ook afspraken gemaakt met rechtsbijstand.

De expertisekosten bij contra expert is in het beginsel een risico voor de verzekerde d.m.v. een voorschotbetaling.

Als de schade is afgewerkt betaalt normaal de verzekeraar een deel terug aan verzekerde. Het verschil is ± 50%.

Want de schade-expert doet niets bij contra expert en wacht de claim af, en corrigeert deze bij de eindrapportage. Hij rust uit en doet bijna niets.

De contra expert moet de eerlijkheid van de betaalde polis in geding brengen en wordt als slaaf behandeld, door de onervaren expert van de verzekering.

Indien verzekeraar weigert de contra-expertisekosten te vergoeden, vanwege het feit dat de contra-expert de gedragscode niet heeft ondertekend, is dit onterecht!
Wanneer de akte benoeming van experts is ondertekend, is verzekeraar verplicht de contra-expertisekosten te vergoeden.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Belangrijk.

Geld waar u recht op heeft!

Een ongeluk zit in een klein hoekje en wanneer het zich voordoet is het voor u van groot belang dat de schade welke hierdoor is ontstaan zo goed mogelijk geregeld wordt.
De informatie die u op deze website vindt is volledig onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen samengesteld en is bedoeld om uw individuele belangen te behartigen ten tijde van schade.
Vaak komt het voor dat verzekeringsmaatschappijen onvoldoende uitkeren in geval van schade.

Zeer belangrijk!

Het is van zeer groot belang dat u uw verzekering niet afsluit bij de bank waar u uw hypotheek heeft afgesloten.
Indien u de dupe wordt van een grote schade waarbij sprake is van onderverzekering, staat u met uw rug tegen de muur en is er geen uitweg mogelijk. Doordat u te weinig schade uitkering ontvangt komt uw aflossing in gevaar.
De bank heeft in dit geval alle macht, waardoor uw ondernemerschap in gevaar komt.
Ook raden we u aan om uw rechtsbijstandsverzekering onder te brengen bij een andere verzekeraar dan waar de rest van uw verzekeringspakket is afgesloten.
In dit geval krijgt u niet te maken met belangenverstrengeling.
Alle grote risico’s zoals de genoemde drie moeten los gezien worden van elkaar en ondergebracht worden bij verschillende partijen.

Het advies dat u op deze website aantreft zorgt ervoor dat u zich beter kunt wapenen tegen deze vervelende situaties.
Nassau Poort Taxaties en Expertise BV, aangesloten bij de stichting RECO, behartigt uw belangen en niet die van de verzekeringsmaatschappij. Wij zijn de zogenaamde “advocaat” die opkomt voor uw belangen.

Op deze website vindt u onder andere adviezen omtrent contra-expertise, brandschade, stormschade, waterschade, inboedelschade en transportschade. Maar ook letselschade, W.A. schade en taxatie komen uitgebreid aan bod.

Het advies dat u op deze website aantreft zorgt ervoor dat u zich beter kunt wapenen tegen deze vervelende situaties.
Nassau Poort Taxaties en Expertise BV, aangesloten bij de stichting RECO, behartigt uw belangen en niet die van de verzekeringsmaatschappij. Wij zijn de zogenaamde “advocaat” die opkomt voor uw belangen.

Op deze website vindt u onder andere adviezen omtrent contra-expertise, brandschade, stormschade, waterschade, inboedelschade en transportschade. Maar ook letselschade, W.A. schade en taxatie komen uitgebreid aan bod.

Rechtbankdeskundige.

Heeft u een lang lopende bouwkundige procedure?
Vraag uw advocaat om een erkend gerechtsdeskundige aan te stellen om het geschil op te lossen.
Deze staan ingeschreven als gerechtsdeskundige in het register van de rechtbank Groningen.

Waaronder ook:
Dhr. H.J.M. van den Broek; RECO-expert en bouwkundig gerechtsdeskundige

Reeds vele malen zijn wij inmiddels opgetreden als deskundige met name m.b.t. aan bouwkundige zaken gerelateerde kwesties.
Hiervoor zijn wij telkens gevraagd en benoemd door verschillende rechtbanken waaronder:
Groningen, Zutphen, Roermond, Breda, Haarlem, Den Haag.
Tot op heden zijn vele positieve resultaten geboekt, waarbij ofwel een schikking werd bereikt door partijen ofwel werd overgegaan tot betaling van de vordering door de aansprakelijke partij.

Wij hebben ruim 40 jaar ervaring in behandeling van schades op het gebied van hiernavolgende zaken:

  • Bouw- milieuzaken
  • Inventaris/voorraden
  • Bedrijfsschade

Met name de laatste jaren hebben wij ons gespecialiseerd als rechtbankdeskundige waarbij wij geheel op de hoogte zijn van de gang van zaken aangaande het uitvoeren van de opdracht en de daarmee gepaard gaande verplichtingen, bij een optreden als deskundige.

Op de pagina deskundigenberichten vindt u een overzicht van zaken waarbij onze hulp als deskundige is gevraagd.

Stichting RECO-expert.

Wat doet de Stichting Nationaal Instituut voor Register Contra Expert en schaderegelaar voor u?

De Stichting Nationaal Instituut voor Register Contra Expert en schaderegelaar, kortom stichting RECO, is een onafhankelijke organisatie die uw belangen behartigt wanneer u schade heeft.
Een RECO-Expert treedt uitsluitend op voor u en zorgt voor een maximaal haalbare schadeloosstelling.
Dit uiteraard op basis van de geldende polisvoorwaarden welke van toepassing zijn op uw verzekeringspolis.

Experts die alleen voor verzekeraar werken of voor zowel verzekeraar als verzekerde, zijn uitgesloten van lidmaatschap van deze stichting. Dit zijn de zogenaamde RE-experts welke zijn aangesloten bij het NIVRE.
De RE-experts hebben geen onderscheidend vermogen, waardoor de titel RE (register-expert) geen enkele toegevoegde waarde heeft.
Zij voeren enkel de taak uit volgens het principe: Wie betaalt, bepaalt!!
Dit niet onderscheidende vermogen van de RE-expert is bevestigd door de uitspraak van het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch, waarvan hier een afschrift is.
Wacht in geval van schade, dus niet te lang met het inschakelen van een RECO-expert!

De Stichting RECO bewaakt de onafhankelijkheid van de contra-expertise in Nederland en heeft hiervoor zijn eigen gedragscode opgesteld.

Bij deze stichting zijn onder andere hiernavolgende experts ingeschreven:

Oortmarssen Taxaties
Certification-experts
Ligtenberg Contra Expertise
Waterschade experts

Wij zijn nog altijd op zoek naar betrouwbare geheel onafhankelijke contra-experts. Onze voorkeur gaat uit naar contra-experts met minimaal 10 jaar ervaring in het vak met name op bouwkundig gebied en agrarische zaken.
Onze eis is: geheel zelfstandig kunnen werken binnen uw eigen regio en nooit of te nimmer handelend uit naam van verzekeraar.
Dus enkel vóór verzekerde!

Zorgplicht tussenpersoon.

De tussenpersoon heeft een grote verantwoordelijkheid bij het tot stand komen van een verzekeringspolis.

Zijn taak eindigt niet zodra de gewenste polis is afgesloten.
De tussenpersoon wordt beloond met een vast commissiebedrag per jaar, waarvoor hij een perfecte service moet verlenen.

Gedurende de looptijd van de polis is het van belang dat hij regelmatig de polis controleert in overleg met verzekerde.Hij moet u jaarlijks vragen naar eventuele wijzigingen zodat deze kunnen worden aangepast op de polis.Aanvullende gemaakte afspraken moeten worden opgenomen in een besprekingsverslag, dat daarna aan cliënt wordt toegezonden om deze op de hoogte te brengen van de gemaakte afspraken.
Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat er onderverzekering wordt toegepast op het moment dat u schade heeft.
Dat wil zeggen dat u bent verzekerd voor de werkelijke waarde van uw roerende en onroerende goederen.

BELANGRIJK:
Ben altijd eerlijk tegenover uw tussenpersoon met betrekking tot een eerder royement – weigering polis – strafblad – verdachte in een strafzaak of een gepleegd delict. Wanneer voorgaande zaken verzwegen worden bij het aangaan van de polis is iedere dekking waarvoor u premie betaalt uiteindelijk waardeloos.
In geval van schade zal uw verzekeraar namelijk het register van stichting CIS raadplegen. Zodra u hier geregistreerd bent, wordt u uitgesloten van dekking en ontvangt u dus ook geen schadevergoeding.

Indien er toerekenbare fouten zijn gemaakt bij deze zorgplicht (dit is veelal ter beoordeling aan de rechter) dan is hiervoor de assurantietussenpersoon aansprakelijk.

Enkele voorbeelden van regelmatig voorkomende “fouten” zijn:

1. een verkeerd advies ten aanzien van de verzekerde waarde van bijvoorbeeld uw opstal-, inventaris- of bedrijfsschadeverzekering.
Hierdoor kan onderverzekering worden toegepast, waarbij u door de verzekeringsmaatschappij wordt gekort op de uitkering;
2. een belangrijke wijziging van het risico (onder andere een bestemmingswijziging) niet of niet tijdig doorgeven aan verzekeraar.
Hierbij kan verzekeraar de schadeclaim afwijzen;
3. het verzekeren van een verkeerd omschreven of niet volledig omschreven hoedanigheid van de verzekeringnemer op een aansprakelijkheidsverzekering. Ook bij deze omstandigheid kan verzekeraar afwijzen of bijvoorbeeld een gedeeltelijke vergoeding betalen;
4. het niet of onvoldoende informeren van de verzekerde over belangrijke zaken, wijzigingen of uitsluitingen op een polis (indien deze afgesloten, gewijzigd of overgesloten wordt);
5. de gemaakte afspraken met een klant worden niet schriftelijk vastgelegd;

Zorg bij het afsluiten van een polis dat deze, regelmatig voorkomende fouten, bij u niet van toepassing zijn.

LET OP:

Gooi nooit oude polissen weg, ongeacht wat erin staat. Vaak komen er in de toekomst steeds meer uitsluitingen welke eerder niet van toepassing waren. De tussenpersoon moet u hiervan op de hoogte stellen en u eventueel andere polissen aanbieden waar deze uitsluitingen wel gedekt zijn. DIT IS ZORGPLICHT!
Mocht uw tussenpersoon oude polissen reeds verscheurd hebben, verzoek hem dan om deze nogmaals op te vragen bij uw verzekeraar. Waarschijnlijk was de opdracht van hogerhand om deze polissen te verscheuren, omdat hier betere voorwaarden op vermeld waren. Dit mag uiteraard het onrechtmatig vernietigen van bewijs worden genoemd.