contra-experts.nl

Rechtsbijstand

Vele ondernemers hebben een rechtsbijstandverzekering afgesloten.

Een rechtsbijstandverzekering biedt veel meer mogelijkheden voor particulieren en bedrijven dan men verwacht of bekend is. Zeker in het geval u er nog nooit mee te maken heeft gehad. 

In geval men bij schade in een geschil verwikkeld raakt kan men op kosten van de
rechtsbijstandpolis in overleg een externe advocaat naar eigen keuze inschakelen.
Dit is opgenomen binnen de externe kostenregeling van uw rechtsbijstandpolis.

Controleer uw polis of voornoemde dekking is opgenomen. Indien dit niet het geval is raden wij u aan contact op te nemen met uw tussenpersoon om uw polis aan te passen. 

De verzekerde som is overigens wel van belang. Dit vanwege het feit dat de kosten van een juridische procedure erg gestegen zijn en bepaalde rechtsbijstandpolissen deze rubriek in dekking hebben verlaagd i.p.v. verhoogd.

Stichting rechtsbijstand (in dit geval Interpolis) heeft de dekking van € 45.000,00, verlaagd naar € 30.000,00, 

doch de premie is hetzelfde gebleven.

Uw tussenpersoon dient u op de hoogte te houden van de verlaging van de polisdekking op de externe kosten.

De tussenpersoon had namelijk de mogelijkheid de rechtsbijstandpolis onder te brengen bij een andere rechtsbijstandverzekeraar zoals Arag, DAS, SRK, LAR ofwel diverse anderen. Vele van deze verzekeraars bieden nog steeds polisdekking voor een bedrag van € 50.000,00 op basis van de externe kostenregeling.
Een bedrag van € 30.000,00 is bij een ingewikkelde procedure nooit toereikend dus het is van het grootste belang dat hier extra aandacht aan besteed wordt.

Voor een grote onderneming met uiteraard meer en grotere risico's, raden we aan om de externe kosten te verzekeren voor een bedrag ad € 100.000,00.

 

Nadat de schade is aangemeld en in behandeling is genomen door uw rechtsbijstandverzekeraar waarna een of meer van hiernavolgende situaties is ontstaan:

De schade of het geschil moet gedagvaard worden bij de arrondissementsrechtbank . 

Beide partijen waar tussen een geschil is ontstaan zijn verzekerd bij dezelfde rechtsbijstandverzekeraar


 De procedure tot oplossing van het geschil sleept zich te lang voort en er is nog geen vordering in zicht.
In dit geval kan voorgesteld worden een advocaat in de arm te nemen teneinde een second opinion te laten verrichten.


Vanaf het begin van behandeling van het geschil zijn er risico’s ten aanzien van enige zekerheid m.b.t. de vordering waaraan gekoppeld beslaglegging ofeen kort geding procedure.


De te behandelen advocaat mag naar eigen keuze aangesteld worden. Indien u deze niet heeft zal er één worden aangewezen door uw rechtsbijstandverzekeraar. Deze advocaat is echter opgenomen in hun bestand en vaak heeft deze voorheen gewerkt voor een rechtsbijstandverzekering waardoor hij de zaak niet objectief kan benaderen.
Het moge duidelijk zijn dat een advocaat welke niet voor verzekeraar heeft gewerkt betere resultaten zal opleveren .


 

Voor advies verwijzen wij naar ons contactformulier.