contra-experts.nl

Zorgplicht Rabobank

De ondernemer verdient een eerlijke kans van zijn tussenpersoon.
 
Rabobank heeft de zorgplicht om haar klanten een polis aan te bieden welke de meeste garantie en zekerheid biedt bij een onzeker toeval waardoor schade ontstaat.
 
De verzekeringsmarkt gaat steeds meer concurreren op het gebied van kwaliteit van de polis en premietarieven. Rabobank is dan ook verplicht hierin mee te gaan. Zij moeten minimaal een gelijkwaardige polis kunnen aanbieden zoals bijvoorbeeld het Agro Top Pakket.
Deze polis is allesomvattend en biedt de beste voorwaarden op agrarisch gebied.
Wanneer Rabobank hierin tekort schiet zijn zij strafbaar en geven zij geen navolging aan hun zorgplicht als tussenpersoon.
Dit strafbaar feit zal door de rechtbank of het gerechtshof worden veroordeeld tot het verstrekken van een schadevergoeding aan de gedupeerde cliënt.
Zie hiervoor de uitspraken t.g.v. onderverzekering in het menu aan de linkerzijde.
 
Indien Rabobank ondanks deze kennis van zaken, verzuimt zijn zorgplicht na te komen en haar cliënten blijft misleiden, zullen wij ervoor zorgen dat alle afdelingen verzekeringen van Rabobank in geheel Nederland formeel wettelijk aansprakelijk zullen worden gesteld.
Het is uiterst incorrect te noemen dat Rabobank misbruik maakt van de vertrouwensband welke zij met cliënten heeft opgebouwd door de jaren heen. Eenmaal binnen als klant wordt er niet nauwkeurig gekeken of een pakket op maat is samengesteld en jaarlijks gecontroleerd of dit pakket nog altijd up to date is. Zoals bekend zijn steeds meer cliënten de dupe van deze onzorgvuldigheid, al dan niet met opzet, waardoor er steeds vaker sprake is van onderverzekering of niet gedekte evenementen op de polis.
Dit “spel” wordt perfect gespeeld door alle werknemers van Rabobank afdeling verzekeringen in opdracht van de bestuurders.
De reden waarom dit gebeurt is het feit dat er grote bonussen klaar liggen aan het einde van het jaar wanneer een tussenpersoon voor minimaal 90% Interpolis/Achmea polissen verkoopt. Dit is geoorloofd, echter niet ten koste van de kwaliteit van de polis.
 
De meest voorkomende fouten en/of onvolkomenheden op de polis zijn:
 • Bedrijfsnaam onjuist weergegeven op polisblad; deze dient exact overeen te komen met de tenaamstelling bij kamer van koophandel;
 • Binnen de rubriek gebouwen worden ook andere doeleinden genoemd, zoals bv. inventaris, welke naar later blijkt toch niet meeverzekerd zijn;
 • Vaak wordt er geen nieuwwaarde genoemd bij inventaris welke jonger is dan 5 jaar;
 • Functionele inrichting die ouder is dan 10 jaar is verzekerd voor minder dan 40% van de herbouwwaarde;
 • Bedrijfsschade is te beperkt verzekerd tot slechts 1 of 2 jaar en veelal voor een te laag bedrag;
 • Bedrijfsstagnatie is voor niet langer dan 1 maand na schade verzekerd. Deze is bedoeld ten behoeve van direct te realiseren voorzieningen (dit is geheel onduidelijk voor verzekerde);
 • BTW regeling is meestal niet gemeld op de polis;
 • Verzekerde sommen zijn vaak te laag en worden niet jaarlijks gecontroleerd;
 • Garantiedekking ontbreekt op vele rubrieken;
 • Premietarief is niet vermeld op polis;
 • Verzekerde weet niet dat hij verplicht is zijn elektrische installatie te laten keuren volgens de NEN 1010www.nen.nl/web/Actueel/NEN-1010.htmNEN 3140-norm www.nen.nl/web/NEN-3140-1.htm. Hij is niet eens op de hoogte van wat dit betekent. Indien er bij brand geen keuringsrapport kan worden overlegd wordt de dekking afgewezen en zijn cliënten dus niet verzekerd!en
 • Bijna alle tussenpersonen zijn hiervan op de hoogte maar laten bewust bijna alle cliënten in het ongewisse;
 • Op de WA polis wordt vaak een andere doelgroep c.q. hoedanigheid aangegeven dan door de ondernemer in werkelijkheid word uitgevoerd. Bijvoorbeeld een tuindersbedrijf heeft als verzekerde hoedanigheid op de polis staan: pluimveebedrijf of akkerbouw!!


Tevens merken we hiernavolgende zaken op:

 
 • Rabobank als gevolmachtigde van verzekeraars laat na om gegevens van cliënten op te vragen bij CIS.Zij sluiten eenvoudigweg polissen af zonder de eventuele registratie te controleren, terwijl zij ervan op de hoogte kunnen zijn. Indien cliënt hier geregistreerd staat zal er nooit een schade-uitkering volgen.Dit is oplichting!
 
 • Rabobank hanteert grote verschillen in premietarieven voor bedrijven van dezelfde categorie en kwaliteit (hoe naïever de ondernemer, hoe hoger de premie die ze kunnen vorderen).  Deze teveel betaalde premie kan men terugvorderen.
 
 • Werknemers van Rabobank maken geen besprekingsverslag, richting cliënt, na een relatiebezoek waarin de eventueel te wijzigen c.q. aan te passen punten, worden genoteerd.
 
 • Rabobank legt geen of te weinig andere polissen voor aan cliënt om deze te vergelijken op basis van inhoud van de polis en geldende premietarieven. Zij worden verplicht van hogerhand (Achmea) om als voorkeur op deze manier polissen te verstrekken. Zij worden hiervoor beloond door middel van bonussen. Als voorbeeld:Een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Achmea is schandalig duur t.o.v. andere verzekeraars, met slechte uitkeringsvoorwaarden. Indien cliënt jarenlang arbeidsongeschikt is wordt hij door verzekeraar verplicht van beroep te veranderen om verzekeraar te verrijken.
 • Het is dan ook van het grootste belang dat cliënten een andere tussenpersoon bij een andere verzekeringsmaatschappij een offerte laten opmaken(bijvoorbeeld via Aegon). 
 
 • Rabobank kiest te allen tijde Stichting Achmea rechtsbijstand (voorheen stichting rechtsbijstand) in plaats van DAS, Arag, SRK, LAR etc. Dit kan enkel geweten worden aan het feit dat ze hun eigen belang willen verdedigen. Stichting Achmea rechtsbijstand is immers onderdeel van Achmea , waarvoor Rabobank als tussenpersoon fungeert.
 
 • Tevens zijn in de meeste gevallen de externe kosten slechts verzekerd voor € 30.000,00 i.p.v. € 50.000,00. In de voorwaarden van de Bedrijven Compact Polis 4.1 van Interpolis waren de externe kosten nog verzekerd tot een maximum van € 50.000,00. Bij opmaak van nieuwe voorwaarden 4.2 in november 2003 is dit bedrag teruggebracht tot € 30.000,00.Dit zodat zij ervan verzekerd kunnen zijn dat een eventuele procedure zal mislukken, eenvoudigweg omdat de te vergoeden kosten op basis van de externe kostenregeling, niet toereikend zijn. Cliënt wordt dan min of meer gedwongen om de procedure te beëindigen uit het oogpunt van het feit dat alle verdere juridische kosten voor eigen rekening komen. De meeste ondernemers hebben geen € 100.000,00 als reserve om te besteden aan een eventuele procedure. Dit is voor de meeste cliënten dan ook geen optie en zeker geen haalbare zaak.
We hebben inmiddels een aangetekende brief verzonden aan Rabobank Nederland om ze op bovengenoemde punten te wijzen met de eis dat zij per direct alle klanten benaderen om een en ander recht te zetten en zich ervan te verzekeren dat alle cliënten een perfect voor hen op maat gesneden polis krijgt inclusief leesbare polisvoorwaarden.

We verwijzen u naar hiernavolgende site waarop alle polisvoorwaarden van alle verzekeraars te vinden zijn, zodat u deze onderling kunt vergelijken.

www.polisvoorwaardenonline.nl/