contra-experts.nl

NASSAU POORT TAXATIES EN EXPERTISE B.V.

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u goed te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.

Contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V., Weverstraat 4, 5111 PW BAARLE-NASSAU. 013 590 40 70, info@contra‑experts.nl en www.contra-experts.nl

Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, persoonlijk gesprek en app.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening of doeleinden.

Persoonsgegevens

Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-­‐gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-­‐mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en –plaats

 • Geslacht

 • Mailadres

 • Telefoon-­‐GSM

 • Verzekeraar – andere vormen van vergoeding

Doeleinden

Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening -­‐ hulpverlening;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Verbetering van de dienstverlening-­‐hulpverlening;

 • Facturering;

 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen;

 • Advisering en consultatie;

 • Netwerkoverleg.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens op basis van artikel 6 van de AVG om uitvoering te kunnen geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening-­‐hulpverlening;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • De verbetering van haar diensten en hulpverlening;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

 • Het efficiënt kunnen uitvoeren van noodzakelijke veiligheid;

 • Optimale advisering en consultatie te realiseren.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een speciaal doel zal hiervoor afzonderlijk schriftelijk toestemming worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. persoonsgegevens uitwisselen. Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-­‐leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Voordat er contact plaatsvindt met derden zal er eerst toelichting en schriftelijke toestemming aan u worden gevraagd.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Momenteel houden wij een bewaartermijn van 15 jaar aan, aanvangend van het moment dat u met ons contact heeft opgenomen. Indien uw gegevens eerder vernietigd kunnen worden, zal dit ook worden uitgevoerd.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen. In verband met de veiligheid publiceren wij hieromtrent niets maar u kunt altijd als u bij ons persoonsgegevens heeft laten vastleggen meer informatie krijgen.

Uw rechten

U heeft het recht om Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. Weverstraat 4

5111 PW BAARLE-NASSAU
013 590 40 70

info@contra-experts.nl

www.contra-experts.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-­‐toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.

Nassau Poort Taxaties en Expertise B.V. kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.