FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon
Asbest Dioxine Grondwater- en bodemverontreiniging HCL na brand Reconditioneringsbedrijven

Dioxine

Wij achten het noodzakelijk iedereen op de hoogte te stellen van het gevaar van dioxine, wanneer dit vrijkomt bij brand.
Een groot gevaar bij brandschade is het vrijkomen van dioxine.
Dioxine is niet zichtbaar, reukloos en is enkel aan te tonen door de concentratie te meten door een gespecialiseerd bedrijf.
Verzekeraars laten de aanwezigheid hiervan vaak met opzet niet onderzoeken. Dit vanwege het feit dat wanneer de dioxine wordt aangetoond de aangrenzende panden alsnog gesloopt en/of hersteld dienen te worden.
Het onderzoeken en vaststellen van dioxine is een kostbare aangelegenheid, maar is noodzakelijk om als bewijsvoering te gebruiken bij verzekeraar of in een eventueel gerechtelijke procedure.
Dioxine staat bovenaan het lijstje van meest toxische (giftige) stoffen.
Dioxines en dioxine-achtige verbindingen zoals PCB's (poly-chloorbifenylen) zijn kleurloze en geurloze stoffen met diverse chemische samenstellingen. Ze ontstaan vooral bij verbrandingsprocessen.
Dioxines en PCB's hebben kankerverwekkende eigenschappen doordat deze stoffen in staat zijn door te dringen tot de kern van de lichaamscellen. In de cellen kunnen deze stoffen de aanmaak van eiwitten en daarmee processen die met de celdeling te maken hebben, beïnvloeden. Het is mogelijk dat daardoor op de lange duur tumoren ontstaan. In kleinere hoeveelheden zijn bij dieren ook schadelijke gevolgen vastgesteld voor de vruchtbaarheid, weerstand en ontwikkeling. Bij mensen is een lager geboortegewicht van baby's een mogelijk gevolg.
In hoeverre deze stoffen schadelijk zijn, hangt af van de totale hoeveelheid die in het lichaam is opgeslagen.
Blootstelling aan grote hoeveelheden dioxines en PCB's in één keer kan huidafwijkingen veroorzaken zoals chlooracne of pigmentvlekken, maar kan ook de lever en nieren beschadigen met als gevolg kanker met uitzaaiingen naar andere organen.
Via de ontlasting verlaat ongeveer een derde van de dioxinevervuiling het menselijk lichaam.
De resterende hoeveelheid wordt in het vetweefsel opgeslagen en wordt, afhankelijk van de chemische samenstelling, binnen enkele maanden tot tientallen jaren door het lichaam afgebroken.
Dioxines worden meestal in verband gebracht met PCB's, omdat deze stoffen vaak gelijktijdig worden aangetroffen in producten.
Zogenaamde dioxine-achtige PCB's hebben soortgelijke effecten op de gezondheid en het milieu.
De zwaardere PCB's worden niet afgebroken in het lichaam en blijven in het lichaam aanwezig todat men sterft, zeker bij mannen is hiervan sprake.

Hoe ontstaat Dioxine:
Dioxine is een verzamelnaam voor twee groepen verwante stoffen, namelijk polychloordibenzo-p-dioxines en polychloordibenzofuranen.
Sommige daarvan worden tot de giftigste stoffen ter wereld gerekend. Dioxines ontstaan bij de verbranding van chemisch en huishoudelijk afval, verbranding van isolatie en schuimverwante middelen maar ook bij verbranding van sloophout en bij kabelbranderijen.
Hiervan is dus bij nagenoeg iedere brand sprake! In ieder geval is hiervan sprake bij iedere binnenbrand, ook wanneer een brand binnen ontstaat en later overgaat naar een buitenbrand!
Wij hebben als deskundige, op het gebied van schade door brand, te maken met het feit dat register-experts (RE-experts) aangesloten bij het Nivre de gevaren van dioxine aan hun laars lappen en weigeren om adequate metingen te verrichten.
Ook na herstel en reiniging van het getroffen gebouw zal dioxine altijd aanwezig blijven in het gebouw.
Dit kan zijn neergeslagen op diverse plaatsen in het gebouw zoals bijvoorbeeld op of tussen wandsystemen, plafonds, kieren, ventilatieschachten etc.
De personen welke na herstel van het pand hun werkzaamheden weer zullen gaan uitvoeren of in een ander geval kinderen die dagelijks aanwezig zijn in een door brand getroffen schoolgebouw, lopen onwetend dagelijks gevaar om besmet te raken met dioxine.
Vele kinderen kunnen later ten gevolge hiervan ziekteverschijnselen vertonen in het ergste geval met dodelijke afloop.
Dit enkel omdat RE-experts de zorgplicht in het kader van de gezondheid aan hun laars lappen.
Een besmetting met dioxine kan resulteren in leverafwijkingen, kanker aan de organen en zelfs hersenafwijkingen.
Meestal is dit pas op latere leeftijd zichtbaar (10 tot 20 jaar na blootstelling).
Wij moeten deze risico's voorkomen danwel uitsluiten; dat is zowel de zorgplicht van ons als deskundige, als van de overheid.
Deze risico's kunnen worden uitgesloten wanneer dioxine in alle gebouwen, particulier en met name openbare gebouwen, primair behandeld wordt of indien noodzakelijk geheel gesloopt.

Echter wordt dit tegengehouden door verzekeraars en geven zij hun experts geen toestemming metingen te verrichten om de eventuele aanwezigheid van dioxine aan te tonen. Dit om een grotere schadeclaim te voorkomen.
De bewijslast van 20 jaar is niet haalbaar en dus wordt er niets ondernomen.
Blijkbaar zit de expertisewereld in Nederland zo in elkaar, dat verzekerden zwaar gedupeerd worden in geval van schade.
De gedragscode welke door verzekeraars wordt gehanteerd is niet onafhankelijk en experts welke zich conformeren aan deze gedragscode zijn dan ook met handen en voeten gebonden aan het eisenpakket van verzekeraars!
Register Contra Experts (RECO) weigeren deze gedragscode te ondertekenen en hebben dus de vrijuit van meningsuiting om deze risico's met een gerust hart naar buiten te brengen.