FotoLogo
Home Wie zijn wij? Contra-Experts Stichting RECO-Expert Rechtbankdeskundige Asbest / Dioxine / HCL Zorgplicht Tussenpersoon
Opstalschade Scheurvorming / Verzakking Gebouwen Inboedelschade WA Schade Letselschade

WA Schade

Een zeer belangrijk aspect in de verzekeringswereld is de wettelijke aansprakelijkheid.
Onbedoeld en onbewust kunt u betrokken raken bij een aansprakelijkheidsschade.
U kunt in het volste vertrouwen iemand behulpzaam zijn, maar door een onzeker toeval kan schade ontstaan.
Hiervoor bent u dan op dit moment wettelijk aansprakelijk.
Daar de gedupeerde op enige wijze de schade zal moeten kunnen verhalen zal hij u dan ook via een brief formeel wettelijk aansprakelijk stellen voor alle ontstane schade en gevolgschade.
Het is van groot belang dat u hiervoor voldoende bent verzekerd.

Onlangs zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd in de polis van 's lands grootste verzekeraar Achmea, waarbij de aansprakelijkheid op het gebied van asbestschade is verwijderd uit de dekking.
Zie hiervoor de brief van Interpolis: wijziging dekking, opgenomen onder de het tabblad Stichting asbest.
U begrijpt dat, indien u hiervoor aansprakelijk wordt gehouden in de toekomst, dit om grote sommen geld gaat!

Voor alle informatie op het gebied van aansprakelijkheid verwijzen wij naar:
aansprakelijkheid.startpagina.nl

Om u als ondernemer te waarborgen tegen aansprakelijkheidsstellingen raden we u ten zeerste aan de hiernavolgende clausule op te nemen op uw briefpapier c.q. facturatie. Ook dient u de aansprakelijkheidsverzekering waarop u zich beroept, af te sluiten bij uw verzekeraar.

Wij verrichten onze diensten uitsluitend op basis van aan (uw bedrijfsnaam) verstrekte opdrachten.
Iedere aansprakelijheid is beperkt tot het bedrag dat overeenkomstig de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Afschrift van de desbetreffende polis wordt op verzoek ter inzage verstrekt.
(uw bedrijfsnaam) is statutair gevestigd te (plaats), kamer van koophandelnummer......................